Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jóga

18. 9. 2008
Před mnoha tisíciletími zkoumali indičtí rišiové (mudrci a světci)
ve svých meditacích přírodu a vesmír.
Probádali zákony hmotných i duchovních oblastí
a získali vhled do základních souvislostí ve vesmíru.
V zevním světě i na duchovních úrovních prozkoumali
vesmírné i přírodní zákony a prvky, život na Zemi,
i síly a energie působící v kosmu.
Už ve védách je popsána a objasněna jednota hmoty a energie,
vznik vesmíru a působení elementárních sil.
Mnohé z těchto poznatků dnes znovu objevuje a potvrzuje moderní věda.


Na duchovní cestě nás jóga přivádí k nejvyššímu poznání
a trvalé blaženosti ve sjednocení individuálního a univerzálního Já.

Jóga je nejvyšší vesmírný princip.
Je to světlo života, univerzální, tvůrč
í vědomí, které je stále bdělé,
vědomí, jež
bylo, je a bude věčné.
Slovo "jóga" pochází ze sanskrtu a znamená "spojit, sjednotit".
Jógové cviky p
ůsobí celistvě a uvádějí tělo, mysl, vědomí i duši do rovnováhy. Takto nám jóga pomáhá zvládnout každodenní nároky, problémy i starosti.
Pomocí jógy v sobě rozvíjíme vyšší porozumění sobě samým,
smyslu svého života i svému vztahu k Bohu.

=
Paramhans svámí Mahéšvaránanda: Systém „Jóga v denním životě“=

Obrazek


Jóga obecně

Obecně lze jógu popsat jako soubor různých spirituálních praktik a postupů pocházejících z Indie, prováděných za účelem kultivace klidné mysli.
Slovo „yoga“ pochází ze staroindického jazyka Sanskrit. Za mnoho tisíciletí se vyvinula řada směrů a škol, které se liší ve svých přístupech a metodách a zároveň se shodují v základních principech.
Jako přirovnání se nabízí “Mnoho cest k vrcholu jedné hory”. Hlavními směry jógy jsou:

* Bhakti Yoga – cesta spirituální oddanosti

* Jnana Yoga – cesta poznání (moudrosti)

* Hatha Yoga – cesta čištění a posílení těla (příprava pro Raja jógu)

* Karma Yoga – cesta obětavé, nesobecké pomoci a skutků

* Mantra Yoga – cesta božských zvuků (recitace nebo opakováni manter)

* Raja Yoga – cesta kultivace vyššího vědomí (vychází z princů filozofie Ashtanga jógy)

* Tantra YogaFilozofie Ashtanga jógy

Filozofie Ashtanga Yoga je součástí Raja Yogy (Královské jógy). Nejvíce se o zachování této filozofie zasloužil mudrc Patanjali, který sezbíral dostupné informace o józe. Tato filozofie je prezentována v knize "Patanjali's Yoga Sutras" (Patanjaliho joga sutry), kniha obsahuje 196 suter (veršů).

Co znamená Ashtanga Yoga?

Ashtau = osm
Anga = část
Yoga = unie / spojení / splynutí
Ashtanga Yoga = osm částí (stupňů) jógy. 

 

 

STUPNĚ JÓGY

YAMAS - Doporučení (pravidla), jak se chovat ke svému okolí a k ostatním.

NIYAMAS - Doporučení (pravidla), jak se chovát k sobě.

ASANA - Fyzické cvičení. Jógové polohy přinášející jak fyzickou tak psychickou pohodu a vyrovnanost.

PRANAYAMA - Usměrňování životní energie ovládáním a manipulací dechu.

PRATYAHARA -Směřování vnějších smyslů do nitra.

DHARANA Koncentrace

DHYANA Meditace

SAMADHI Samadhi
YAMAS

Pět morálních pravidel pro vztahy k ostatním a svému okolí:

AHIMSA Ohleduplnost k bytostem a životu kolem. Nezpůsobovat bolest fyzickou či mentální ve skutcích ani v myšlenkách.

SATYA Pravdivost v řeči, myšlenkách i skutcích.

ASTEYA Nekrást. Schopnost odolat touze po tom co nám nepatří.

BRAHMACHARIA Sebeovládání a umírnění smyslů, zejména sexualní umírněnost.

APARIGRAHA Nebýt chamtivý a lakomý, umění příjmout jen to, co je odpovídající.
 

 

 

NIYAMAS

Pět morálních pravidel pro vztah k sobě samým:
SAUCHA Čistota, udržovat tělo i mysl čisté a pořádek kolem sebe, být přirozený.

SANTOSHA Udělat vše co je v našich silách a zároveň příjmout jakýkoliv výsledek. Spokojenost s tím co máme i nemáme.

TAPAS Odstranění fyzických a mentálních nečistot teplem z dlouhodobého cvičení (zejména Pranajámy) a udržování vhodných náviků.

SVADHYAYA Studium zasvěcených textů. Získávání přímých zkušeností pravidelným cvičením.

ISVARA PRANIDHANA Skromnost, nelpět na tom co jsme dokázali. Úcta k vyšší formě intelligence (vesmírná energie, bůh, ...). Příjmout svá omezení, nejsme všemocní ani všeznalí.ASANA

Základním významem slova asana je sed a schopnost setrvat klidně a dlouhobě ve vybrané poloze. Sed je považován za základní polohu neboť je nejvhodnější ke cvičení vyšších stupňů jógy (pranayama, meditace).
Aby naše tělo mohlo být ve vybrané sedové pozici stabilní a uvolněné je třeba jej připravit pravidelným cvičením. Slovo asana pak vnímáme jako jógová pozice, která nás k tomuto cíli dovede.
Pravidelné cvičení asán dále příznivě působí na zdraví člověka. Protahuje a otevírá tělo a zbavuje jej nahromaděných nečistot.
Při cvičení dochází ke stimulaci vnitřních orgánů a žláz což přispívá ke správnému fungování celého organismu.

Cvičení asán je také forma sebepoznávání. Učíme se vnímat naše tělo, aktivně pracujeme s dechem a postupně se učíme usměrňovat mysl.PRANAYAMA

Práce s životní energií (PRANOU) pomocí ovládání dýchacího ústrojí.
Její metody pracují na probouzení, aktivaci a regulaci energie kundaliny, která dříme v každém z nás.
Pranajama je považována za nejdůležitější tapas. Hlavním cílem pranajámy je otevřít cestu za hranice běžného bytí k vyšším stupňům vědomí.
PRATYAHARA

Odpoutání smyslů od vnějšího prostředí. Pratyahara je formou prohlubování ovládání mysli. Směřováním smyslů do nitra přestáváme být rozptylováni vnějšími vjemy a mysl je schopna soustředit se na vybraný objekt.DHARANA

Spojení mysli s jedním předmětem či místem je trénink koncentrace mysli. Koncentrace je začátek meditace a je s ní neoddělitelně spjata. Mysl má tendence neustále odbíhat a našim úkolem je přivézt ji pokaždé zpět.DHYANA

Dhyana je plynulá nepřerušovaná komunikace (spojení) meditujícího a objektu meditce. Mysl je fixovaná na objekt meditace. Kratičké úseky koncentrace (Dharana) se postupně prodlužují a přechází v meditaci (Dhyana).SAMADHI

Zasvěcené texty a mistři popisují Samadhi jako vyvrcholení meditace, které má několik úrovní a nakonec dochází ke splynutí meditujícího, meditace a objektu meditace.
Mistrovským zvládnutím všech osmi součástí aštanga jógy může nastat stav zvaný jóga. V jóga sutrách je jóga popsána jako "zkrocení proměn obsahu mysli".