Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kabala a Smaragdová deska

16. 6. 2007


Kabala

Hlavní spisy filosofické kabaly jsou Sefer Jecira (Kniha stvoření),
Sefer ha-bahir (Kniha lesku) a Zohar (Kniha záře),
jehož autorství je připisováno Šimonu bar Jochajovi (2. století n. l.)

Kabala patří mezi esoterické nauky,
pochází z Babylonu a prošla řadou modernizací.
Je tajná a velmi složitá, jen pro ilustraci – uznává například deset vesmírů,
což je zcela mimo naše možnosti pochopení,
my známe tři dimenze a nedokážeme si představit ani čtvrtou, o níž něco málo víme.
Existují dvě verze –
duchovní kabala, systém vývoje a zdokonalování lidské bytosti,
a

praktická kabala, jež pomáhá člověku při překonávání úskalí v životě.
Člověka chápe jako bytost, která sama rozhoduje o svém osudu,
ale může být upozorněna na klíčové a nebezpečné situace a také na kritická období,
kdy tyto situace nastanou.
Má nástroje, jimiž je možné tomu předcházet – vědění, poznání atd.
Prostřednictvím kabalistického vědění lze určit,
co se stane v budoucnosti i co bylo v minulosti.
Kabala předloží možnosti, ale k ničemu nenutí.
Je zdrojem potenciálního poučení,
a je-li člověk schopen se poučit, může se vyvarovat mnohých nepříjemností.
Varovala třeba některé lidi před blížícím se holocaustem
– upozornila na rostoucí nebezpečí a naznačila možnost odchodu ze země.
Nelze nikomu nařídit, co má dělat, každý se rozhoduje sám.
A sám nese následky. ...

Zohar
Zóhar, kniha zázračného rabína Šimeona bar Jochaje,
snad ta nejznámější mystická kniha,
je sloupem světa při jeho mystickém výkladu
a přináší informace zpoza tohoto světa k poznání Hospodina,
nebes a jejich zástupů a též tajemství tohoto našeho světa. ...

Hermes Trismegistos
Mystická postava Herma Trismegista,
který je pokládán za učitele přirozených a nadpřirozených věcí
spolu s egyptskou znalostí hieroglyfického písma.
Podle legendy byl králem, který vládl 3 226 let.

Nosil při sobě nádherný a nesmrtelný smaragd,
na kterém byla zaznamenána veškerá moudrost,
a magickou hůlku, kaduceus, symbol osvícení.
Říká se o něm, že je mostem mezi dávno zaniklými světy a naší civilizací.

Podle pověsti žil krátce před potopou
a v očekávání této katastrofy nechal do dvou sloupů vyrýt celou předpotopní moudrost.
Že takové sloupy existovaly, tvrdí řada starověkých spisovatelů.
Například novoplatónský filozof Jamblichos na počátku 4. stol.
cituje dopis egyptského kněze:

"Pronášíš-li nějaké pochybnosti, dáme ti rozhodnutí podle starých sloupů Hermových, jež poznal Platon a před ním už Pythagoras, kteří na nich založili svá učení."

Nám tyto sloupy nápadně připomínají zednářskou symboliku,
která zobrazuje Jachin a Boaz,
dva sloupy biblického krále Šalamouna.

Legendárně je původ alchymie přisuzován egyptskému bohu Thotovi
(Thovt, Tehuti, Taat, řecky Hermes Trismegistos - Hermes Třikrát mocný, Trismegistus - trojitý, třikrát mocný,
protože ovládal trojici tajných věd - magii, astrologii, alchymii).
Byl pokládán na učitele Isidy,
ochránce chrámových knihoven, vynálezce písma a věd a autora posvátných knih.Smaragdová deska
Smaragdová deska nyní datována do 6 - 8 stol. n. l.,
se stala známou do křesťanském světě až ve 14. stol díky arabskému překladu.
Teprve v pozdější době byl text Smaragdové desky nalezen ve spisech arabských alchymistů,
dokonce v jednom ze spisů "otce arabské alchymie" Gebera.
Arabové se hlouběji seznámili se staroegyptskými vědami,
filosofií a esoterismem až po opanování Egypta,
asi v 5. stol. n. l., a to zejména prostřednictvím Koptů.

Arabská alchymie se vyvíjela zejména v závislosti na alchymii staroegyptské
a tak je zřejmé, že i nejstarší známý text Smaragdové desky je arabský,
je její ideový původ staroegyptský.


V hermetismu bylo šířeno několik legend o původu Smaragdové desky.
Podle jedné z nich našla Desku Abrahamova žena Sára v jedné jeskyni u Hebronu v rukou Hermovy mrtvoly,
několik století po potopě světa.
Podle Alberta Velikého Smaragdovou desku našel při svých taženích Alexandr Veliký v Hermově hrobě,
který objevil.
Podle jiné legendy byla Deska nalezena dokonce v Cheopsově pyramidě.

Původ nálezu je téměř ve všech případech spojován s:
Smaragdová deska spočívá v rukou mrtvého vznešeného starce,
který spočívá v temné pohřební komoře,
někdy se uvádí jeho královské vzezření a že sedí na zlatém trůně.
Možná jde o archetypicky založenou symbolizaci
významného a schraňovaného tajemství,
které má současně povahu jakéhosi definitivního odkazu,
a možná to je jen hodnocení faktické situace.

SMARAGDOVÁ DESKA
Smaragdová deska se objevuje ve starší
latinsky psané hermetické literatuře pod různými názvy:
Tabula Smaragdina (někdy s dodatkem Phlilosopia totius mundi,
tj. filosofie celého světa),
Tabula Hermetica, Tabula Aegyptiaca, Tabula Smaragdina Hermetis atd.

První latinský překlad Smaragdové desky
opatřený latinsky psaným komentářem,
pochází asi z 10.-11. stol. a je od anglického mnicha,
který se nazývá Hortulanus (lat. zahradník)
a který byl také nazýván Garlandus, Garlandius, Joannes de Garlandia.


TEXT SMARAGDOVÉ DESKY
Zde je nejpřesnější verze oněch slavných slov:

"Je pravdivé, bez výmyslu, jisté a velmi skutečné:
To, co je dole je jako to, co je nahoře,
a to co je nahoře je jako to, co je dole;
těmito věcmi se uskutečňují zázraky jedné věci.

A jako všechny věci jsou JEDNO
a pocházejí z JEDNOHO prostřednictvím JEDNOHO,
stejně tak všechny věci jsou zrozeny
z této jediné věci její úpravou.

Slunce je tomu otcem a měsíc matkou.
Vítr to nosil ve svém břiše.
Země je tomu živitelkou a receptakulem.

Otec všeho,
Thelesma universálního světa,
je zde.

Jeho síla čili moc zůstane celá,
jestliže je přeměněna v zemi.

Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého,

opatrně a s největší dovedností.

Vystupuje ze země a sestupuje z nebe,
a nabývá síly nejvyšších i nejnižších věcí.Tímto prostředkem dosáhneš slávy světa
a veškerá temnota od tebe uprchne.

Je to síla, síla všech sil,
neboť přemůže všechny jemné věci
a pronikne všemi věcmi pevnými.

Takto byl stvořen svět.
Z tohoto pochází všechna obdivuhodná přizpůsobení,
jejichž prostředek je zde podán.

Proto jsem byl nazván Hermem Trismegistem,
vlastnícím tři části universální filosofie.

To, co jsem řekl o Slunečním díle, je úplné."