Jdi na obsah Jdi na menu
 


Magie a rovnováha bytí

9. 4. 2008

Magie teoretická a magie praktickáMůžeme ovsem rozlišovat magii teoretickou, a zůstaneme-li u magie praktické, můžeme říci, že je - s výjimkou teurgie - prací s astrálem a v astráiu.

Astrál, čili „duše" všeho jsoucího, ať už bytuje fyzicky, nebo jako věc pomyslná, je životni a tvořivou substanci všech věci a jevů, bytostí a ideji. Zásahy v pláni astrální tak nutně vyvolávají účinky v pláni fyzické, jejíž dimenzí je i empiricky pojatá lidská psychika.

A právě tyto zásahy do astrálu jsou podstatou magické praxe, resp. její nižší formy - psychurgie - a projevuji se jako kauzálně nevysvětlitelně, i když mohou mít i formu zdánlivě kauzální (jako je např. úraz nebo smrt způsobená zpětným odrazem nebo Černomagickou operací: oběť černého mága umírá např. sebevraždou, ale její příčinou nebyl vnitřní psychický imperativ sebevraha, nýbrž imperativ astrální).Magie v praxi

Zatímco v interakcích mezi fyzickými objekty viditelného světa se uplatňují kauzální vztahy a princip determinismu, je magie založena na interakcích mezi světem fyzickým a astrálním, a uplatňují se zde proto principy přírodním i společenským védám neznámé.

Jinak řečeno: na rozdíl od fyzika, chemika, technika, lékaře atd. způsobuje mág ve fyzickém světě účinky prostřednictvím astrálu, a to poměrné přesně vymezenou metodou. Protože hlavním prostředkem magie je astrální svět, empirickým vědám neznámý, nelze dost dobře její praxi charakterizovat koncepty empirických věd.

Schematicky vyjádřeno jde o následující interakce: svět duchovni. Přijmeme-li jako fakt existenci astrálního světa a s ním související tezi o tom, že vnitřní podstatou všech entit jsoucna je jejich „duše", jeví se nám praktická magie skutečně jako „empirická metafyzika", či jako teoretická a praktická metapsychologie.

Absurdní a neuvěřitelná se jeví magie jen tehdy, zastáváme-li přesvědčení, že v psychofyzické realitě existují jen empirickými vědami potvrzené kauzální relace mezi jejími objekty a že tyto objekty jsou úplné ve svých, empirickými vědami potvrzených strukturách, tj. že nemají žádnou transcendenci. Přijmeme-li pak za skutečnost existenci transcendentna a transcendentálna, můžeme říci, že magie je relací mezi transcendentálním subjektem mága a transcendentnem jeho objektu magické činnosti. Za transcendentálno lze považovat vše, co je v subjektu mimoempirické. Ve výše uvedeném schématu jsou obsaženy pouze tři základní druhy magické akce, spadající do oblasti nižší magie, resp. psychurgie, v níž se pracuje s astrálem.Magie a astrál

Magik může zaměřit svou činnost na vlastní astrál a na astrální bytost (elementární duchové, „duchové" zemřelých osob a další). K prvnímu druhu akce patří i tvoření elementálů (umělých astrálních bytostí), a chápeme-li pojem magické akce široce, nikoli jen jako vědomě použitou metodu, tedy i tvoření larev.

Schéma je ovšem nutným zjednodušením problematiky a jeho smyslem je pouze přiblížit podstatu nižší praktické magie. V magii samé se tyto skutečnosti vyjadřují esoterně a zcela jiným jazykem.

V uvedeném schématu je obsažen ještě svět duchovní, který je předmětem vyšší magie - teurgie. Podle toho, na jaké úrovni mág pracuje, rozlišujeme psychurgii jako magii zaměřenou na práci v astrálu a teurgii jako magii zaměřenou na práci ve světě duchovním. Podrobnosti o obou těchto druzích magie přinášíme v příslušných heslech. Podle toho, k jakému cíli je magická operace zaměřena, rozlišuje se již odedávna: magie bílá, jde-li o cíl eticky nezávadný magie černá, jde-li o cíl eticky závadný, tj. smyslem magické operace je poškození nebo zničení objektu operace.

Hranice mezi oběma těmito druhy magie jsou však nejasné, což je dáno relativismem společenských mravních hodnot.Milostné očarování - magie (červená magie) - sexuální magie

Milostné očarování nemusí objekt vůbec poškozovat nebo mu působit újmu, ale donucuje ho k něčemu, co není v souladu s jeho intencemi. Černá magie se někdy definuje jako magické používání démonů, ale v magii není rozhodující prostředek, nýbrž cíl. V novodobé magii se ještě rozlišuje tzv. „červená magie", tj. nyní velmi oblíbená sexuální magie. Klasikové, jak už víme, třídili magii na přirozenou (magia naturalis) a nadpřirozenou (magia innaturalis). První byla spíše jakousi spagyrií, neboť pomocí utajovaných znalostí o skrytém působení bylin a různých fyzických objektů a úkonů vyvolávala účinky v psychofyzickém světě.Psychurgie a teurgie - magický výcvik

Prace v astrálu, resp. i ve světě duchovním, tj. zahrnovala psychurgii a teurgii. Magik sám se obvykle na magické operaci podílí svým transcendentálním subjektem. Jsou-li dvěma hlavními činiteli magie vůle a imaginace, jak to zdůrazňoval zejména Paracelsus a jiní, není to vůle a imaginace, jak je známe jako fenomén empirické psychologie, nýbrž je to již imaginace a vůle magicky preparovaná, tj. transcendentální.

K tomu slouží magický výcvik. Bez tohoto výcviku je praktická magie v podstatě nemožná, i když výjimečně lze docílit výsledků mechanickým, ale naprosto přesným, předepsaným způsobem, uvedeným v některé z příruček magie, za předpokladu pevné víry v úspěch. Pevná víra je přirozeným magickým činitelem a uplatňuje se zejména u čarodějů a čarodějnic. Původním cílem magie bylo ovšem ovládání přírodních sil, s nímž souviselo i poznávání jejich zákonů a historie (magie zvědná).Magie a vývoj lidské kultury

Vývojem lidské kultury byla magie postupně nahrazována technikou a vědami. Současně se stále více a více kultivovaný člověk odcizoval původní jednotě s přírodou, bytostnému vztahu k dnes již nevnímatelným dimenzím přírodního bytí - a ztrácel své přirozené magické schopnosti. Proto v určité etapě vývoje lidské kultury vznikla magie jako pokus uchovat tyto původní vztahy člověka; ještě později se stala už jen vzpomínkou.

Nedokonalá lidská řeč již nebyla s to zachytit původní svět magie, protože její pojmy již odrážely svět zcela jiný. Postupující úpadek morálky, přirozený důsledek zesilující se restriktivní funkce kultury a dehumanizačních vlivů civilizace zvláště, učinil znalost magie nebezpečnou v mysli egoistických jedinců, ovládaných potřebami bohatství, moci, sexu a pocity nenávisti, závisti a dalších.

Uvádí se, že Egypťané po vpádu Hyksů skryli své znalosti magie a učinili z ní esoterní a enigmatickou vědu, která byla sdělována jen vybraným osobám, které se předtím musely podrobit velmi přísným zkouškám způsobilosti pro přijetí této vědy.

Osob praktikujících dnes magii je velmi málo, i když zájem o magii je ve světě velký. Vztah k magii je motivován především zvědavostí a senzacechtivostí, jakož i zvláštním druhem romantismu, a je dnes především druhem vzrušujícího vztahu k tajemství a záhadám světa a lidského bytí.Strážkyně prahu

Magický svět sám jako by střehl práh, jímž se vstupuje do jeho svatyně, a strašlivá, třikrát přicházející „strážkyně prahu" se snaží odradit jedince, který se rozhodl oddat se magii.

Je to varovná viza, a mnozí se proto vracejí ke svým „pozlaceným okovům" tohoto světa, nebo je vášeň silnější než strach, strhává do pout „magického otroctví".

Jen nemnozí přistupují k magii, aby se jí věnovali v jejím původním noetickém smyslu. Neboť jako na každé cestě vzhůru musí se ten, kdo se chce vážně zabývat magií v jejím původním, zejména gnoseologickém poslání, vzdát mnoha požitků tohoto světa. Současně ovšem pro mnohé je magie velkým příslibem naplnění všeho nedosaženého a nedosažitelného; oddávajíce se magii jsou však neodvratně vtahováni do astrálních vírů lidských vášní a platí celým svým životem osudný krok k uskutečnění svého poživačného sobectví. V magii se výrazně promítá faustovský problém člověka, jeho neukojitelná touha, ať už je to touha po poznání, nebo po tělesných slastech, moci a bohatství atd.Oběť magii

Přirozeným důsledkem oddání se magii je oběť: taje vyžadována již v rovině ceremoniální, ale vystupuje jako stín všeho, co bylo magií získáno, ať už v rovině čistého poznáni, či v oblasti materiální.

Každý magický akt vychyluje ramena Hermových vah bytí a jeho tajemný činitel jim opět vrací rovnováhu.

Běda tomu, kdo nedostatečně chráněn nebo lehkomyslně vnikl do krajů astrálna a nejistě se potácí šerem jejich plání plných nedohledných propastí. Jen ten, kdo získal Světlo a odhodil své okovy, se může odvážit vkročit do světa magie.


Její historie je plna tragických osudů:

J. Schrópfer, lehkomyslný nekromant, P. B. Randolph, divoký „rosekrucián", a další umírají vlastní rukou, Eliphas Lévi platí nejbolestnějšími zkušenostmi a umírá v bídě, nemocen a opuštěn, posedlý A. Crowley končí jako ubohá lidská troska, M. de Pasqually mizí beze stopy a Fausta si odnáší sám ďábel.


„Ideálem magie pracující na hmotě jest dokonalý, vítězný člověk ve smyslu světa, ideálem vyšší magie, pracující na duchu, je dokonalé chápání pravdy, krásy a dobra. Těmto vznešeným cílům podřizuje [magik] vše ostatní, práci a hmotné výhody pokládá za nedůstojné inteligentního člověka; uznává důležitost chudoby i smrti a nevzpouzí se jim, hmotnému světu a životu ve společnosti davu poskytuje jen to, co jest bezvýhradně nutno."zdroj - www.panna.cz