Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pět poznání

13. 4. 2007

Lidské osvícení

Ideál lidského osvícení je nejvyšším možným ideálem člověka.
Cestou par excellence k uskutečnění tohoto ideálu je meditace, v níž jsou zahrnuty všechny metody, které zvyšují hladinu vědomí a transformují lidský život přímým působením na samotnou mysl.
Slovo „ideál“ znamená především „nejlepší myslitelný svého druhu“.

 Z hlediska buddhismu je ideálním člověkem buddha, čili osvícený člověk, a ideálem lidstva je buddhovství, čili osvícení.

Osvícení
– dle buddhistické tradice sestává ze tří věcí, a to :
- Je to stav čistého a jasného vědomí, kdy mizí dualita mezi subjektem a objektem, mezi tady a tam.
Je to spojité a jasné vědomí věcí takových, jaké skutečně jsou, vědomí prosté jakéhokoli zkreslení či klamu či subjektivního zabarvení.
- Je to nekonečná láska a soucítění ke všem živým bytostem.
- Při osvícení dochází k prožitku stavu nevyčerpatelné mentální a duchovní energie.

Osvícení lze tedy definovat jako stav svrchovaného poznání, lásky, soucítění a energie.

Osvícení je nejvyšším možným ideálem člověka a navíc ideálem zcela přirozeným, neboť nic jiného nás dlouhodobě doopravdy neuspokojí.
Ostatní ideály jsou individuální a dočasné a po jejich dosažení v nás zůstává to, co buddhismus označuje jako „dukkha“, tj. neuspokojenost, zklamání a utrpení.
Tradice hovoří o třech formách dukkhy :
- utrpení, které je utrpením (fyzická bolest, zklamání atd.)
- utrpení ze změny (lpíme na něčem, co je pomíjivé, a trpíme, když to pomine)
- utrpení samotné podmíněné existence (ať získáme cokoli či dosáhneme jakéhokoli úspěchu, nikdy to nepřinese trvalé uspokojení a chceme víc, něco dalšího, většího, a tím je osvícení – až to přinese úplné uspokojení)

V kontextu evoluce můžeme říct, že člověk je sice živočichem, ale současně je mnohem víc, neboť je živočichem rozumným, lidskou bytostí, člověkem.
Tím člověk představuje mezi živočichy novou mutaci, nový druh, novou kategorii existence.
Člověk osvícený představuje rovněž novou mutaci, nový druh, novou kategorii existence – lidskou bytost ale současně mnohem víc než lidskou bytost – osvícenou lidskou bytost.

Z hlediska křesťanství jsou Bůh a člověk dvě zcela odlišné bytosti.
Bůh je „nahoře“, člověk „dole“ – a mezi nimi veliká propast.
Bůh je stvořitelem, člověk jeho výtvorem.
Bůh je čistý, svatý, bez hříchu, člověk je hříšný a nikdy se bohem stát nemůže.
Až na jedinou vyjímku, a tou byl Ježíš Kristus, jenž je pro ortodoxního křesťana vtělením Boha.
Křesťan má tedy k dispozici tři kategorie
: Boha, člověka a vtěleného Boha čili Krista.

A protože podle křesťanského učení se Bůh vtělil jen jednou, tak Buddhu toto učení bere jako obyčejného člověka – byť lepšího než ostatní.

Buddhismus je však neateistickou tradicí,
tj. nevěří v existenci svrchované bytosti, která stvořila vesmír.
Buddha pak není bohem, ale osvícenou lidskou bytostí, která se však mimořádnou nenarodila, ale stala, a to díky vlastnímu lidskému úsilí uskutečnit to, co v ní bylo potenciální, a díky plnému rozvinutí toho, co v ní bylo pouze zárodečné.
Buddhismus tak rozeznává dvě velké kategorie existence, a to obyčejného člověka a člověka osvíceného.
Člověk osvícený je pak podle buddhismu považován za nejvyšší bytost ve vesmíru, dokonce za vyšší než bohové.
Proto je také uctíván z vděčnosti za to, že poskytl příklad a ukázal cestu, čím i ostatní jsou s to se stát.
Buddha je tedy uctíván ne jako Bůh, ale jako učitel, vzor, průvodce.

Z hlediska vývoje lze hovořit o nižší a vyšší evoluci.

Nižší evoluce je proces vývoje od améby po obyčejného člověka, tedy proces převážně biologický, který se stává psychickým teprve na samém konci.
Vyšší evoluce odpovídá celému vývoji od obyčejného člověka po člověka osvíceného, tedy procesu psychickému a spirituálnímu, který může být posléze zcela oddělen od fyzického těla.
Podmínkou je však hmotná existence, tedy život.

Buddhismus má důvěru v člověka a žádá ho, aby měl důvěru v sebe.
Buddhismus nežádá člověka, aby „věřil“, a tím méně, aby „věřil“ v buddhismus.
Místo toho chce, aby přijal ideál lidského osvícení jako praktickou pracovní hypotézu.
Žádá ho, aby udělal experiment, žádá ho, aby to zkusil.

Spousta lidí je dnes nespokojena se svým obyčejným všedním životem.
Lidé nemohou přijmout čistě vědecký výklad života, přestože věda dosáhla obrovských úspěchů ve zvládnutí materiálního světa. Přitom ale zjišťují, že nejsou schopni přijmout ani tradiční, převážně judokřesťanský výklad existence.
A tak roste zájem o východní duchovní tradice, a nejvíc pak o meditaci.

Meditace

Stupně (úrovně) vědomí dle buddhistického členění : 1. Vědomí spojené s rovinou (se světem) smyslové zkušenosti.
2. Vědomí spojené s rovinou (se světem) mentální a spirituální formy, tj. světem archetypů.
3. Vědomí spojené s bezformou rovinou.
4. Vědomí spojené s transcendentní cestou, tj. cestou k osvícení.

Jiné členění je :
1. Smyslové vědomí, tj. vnímání pomocí smyslů.
2. Vědomí sebe sama, tj. „Uvědomuji si, že si uvědomuji.“.
3. Transcendentní vědomí, tj. vědomí reality či kontakt s ní, je však vnímána jako vnější objekt.
4. Absolutní vědomí, tj. vztah subjektu a objektu je zcela rozpuštěn.

1.stupeň v obou případech odpovídá obyčejnému člověku,
4. stupeň člověku osvícenému.
Meditace je subjektivní přímá cesta zvyšování hladiny vědomí od 1. ke 4. stupni.

Cesty rozvoje vědomí :
nepřímé, objektivní (nemeditační)
- změna prostředí
- změna způsobu obživy
- změna způsobu života v ukázněný (v extrému klášterní)
- změna vztahu k okolí a k lidem
- změna přátel – sdružování stejně zaměřených lidí
- zavedení určitých rituálů s osobním smyslem a významem

přímé, subjektivní (meditační)
- koncentrace
- absorpce - vhled
KONCENTRACE :
1. Horizontální integrace
2. Vertikální integrace

Horizontální integrace
– integrace dílčích JÁ do totálního JÁ :
1. Uvědomění si těla a jeho pohybů.
2. Uvědomění si pocitů a emocí.
3. Uvědomění si myšlenek.

Splněním těchto tří podmínek dosáhneme vytvoření našeho JÁ.

Vertikální integrace
– sjednocení vědomí s podvědomím pomocí koncentrace na objekt koncentrace, který umožňuje, aby se v něm postupně absorbovaly energie našeho podvědomí.

Nutnost překonat 5 mentálních zábran :
1. Zábrana žádostivosti po smyslových prožitcích (hlavně jídlo a sex).
2. Zábrana nenávisti.
3. Zábrana lenosti a apatie.
4. Zábrana neklidu a obav.
5. Zábrana pochybnosti.

Mysl znečištěná žádostivostí po smyslovém prožitku je jako voda, do níž byly přimíchány rozličné pestré barvy – ztratí čistotu a průzračnost.
Mysl znečištěná nenávistí je jako voda přivedená k varu – bublá a kypí.
Mysl znečištěná leností a apatií je jako voda zaplevelená hustým porostem vodních řas, takže v ní všechno uvízne.
Mysl znečištěná neklidem je jako voda vybičovaná do vln větrem nebo bouří.
Mysl znečištěná pochybností je jako voda plná bahna.
Když pět zábran zdoláme, vědomá mysl zprůzrační, zchladne, vyčistí se, zklidní a zjasní a je připravena přijmout předmět koncentrace.
Zdoláním zábran (je dočasné – trvale jsou vykořeněny až dosažením vhledu) začne stoupat úroveň vědomí z roviny smyslové zkušenosti do roviny mentální a duchovní formy a meditace ve smyslu koncentrace se mění na meditaci ve smyslu absorpce.

ABSORPCE má 4 úrovně odpovídající asociacím :
1. Dokonalé rozmíchání práškového mýdla s vodou.
Celé bytí i vědomí se beze zbytku nasytí pocitem blaha, extáze, vrcholového štěstí.
Všude je klid, stálost, stabilita a pevnost. Všechno je přirozeně soustředěno.
2. Čisté jezero s ještě čistším podzemním pramenem.
Tato úroveň je poklidná a jasná, je mírná, čistá a průzračná, ale z jejich hlubin prýští neustále ještě něco čistšího, jasnějšího a nádhernějšího, a to vyšší duchovní element, vyšší duchovní vědomí, které nás prosycuje a inspiruje.
3. Čisté jezero plné lotosových květů.
Na této úrovni se koupeme ve vyšším duchovním elementu, v této vyšší úrovni vědomí, jsme jí prosáklí, jsme jí prostoupeni uvnitř i obklopeni zvnějšku.
4. Muž po očistné koupeli v bazénu balící se do čistého prostěradla.
Na této úrovni vědomí jsme vyšším duchovním vědomím izolováni od kontaktu a vlivu nižších stádií a úrovní. Tento stav na nás sestoupí ,pronikne naším bytím a začne z nás vyzařovat ven jako meditační aura. V tomto stavu nás nic nemůže snadno ovlivnit, avšak sami můžeme snadno ovlivnit jiné.

VHLED
– jasné vnímání a vidění pravé podstaty věcí, tj. přímé vnímání reality samé – vidět věci takové, jaké skutečně jsou.

Vnímání je dvojí :
1. Vhled do podmíněného – má tři aspekty, tři poznání :
a) Poznání, že podmíněné, tj. světské věci nám už pro svou samotnou podstatu nemohou poskytnout trvalé uspokojení.
b) Poznání, že žádná podmíněná věc není trvalá, žádnou nemůžeme vlastnit navždy.
c) Poznání, že všechny podmíněné věci existují jen relativně, tj. nemají absolutní existenci – nevlastní permanentní nejzazší realitu.

2. Vhled do nepodmíněného – má pět aspektů, pět poznání :
a) Poznání totality věcí ve světle jejich společného sjednocujícího principu.
b) Poznání všech věcí podmíněných i nepodmíněných bez nejmenší stopy subjektivního zkreslení – tzv. zrcadlové poznání – jako velké zrcadlo reflektuje vše tak, jak to skutečně je.
c) Poznání věcí v jejich absolutní stejnosti a identitě – vidění jedné mysli všude, jediné reality.
d) Poznání věcí v jejich rozdílnosti – vidíme věci oběma způsoby najednou, a to v jejich absolutní jednotě i v jejich absolutní jedinečnosti.
e) Poznání toho, co je třeba udělat pro duchovní blaho jiných živých bytostí.

Těchto pět poznání je symbolizováno mandalou pěti buddhů :
Ve středu jasného hlubokého modrého nebe je bílý buddha držící zlaté kolo, na východě je tmavě modrý buddha držící diamantové žezlo, na jihu je zlatožlutý buddha držící zářící drahokam, na západě je temně rudý buddha držící rudý lotos a na severu buddha držící zkřížená diamantová žezla.
Po dosažení všech pěti poznání je dosaženo osvícení, stali jsme se vtělením všech pěti buddhů a meditace je dotažena k nejzazší mezi.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

cesta k osviceni

(Eduard, 16. 6. 2007 17:35)

Dobry den,ja jsem se vydal po ceste k osviceni a neni to jednoducha cesta ale da se ,potkal jsem cloveka ktery dosahl osviceni,a je mym vzorem.Cesta je jednoducha clovek musi rozpustit sve ego a je s celkem s absolutnem spojen,.Meil,Luis.e@email.cz