Jdi na obsah Jdi na menu
 


TATVY

13. 7. 2008Tattvická nauka věštění a výkladu je stará mnoho věků a nezměnila se za tu dobu ani o píď.

To o něčem svědčí. Tattvy jsou nadastrálním vlivem, který byl poznán v dobách před úpadkem lidstva do černého věku a jeho astrálních sil. V černém věku nyní žijeme. Bohové předali lidem poučení DECHU VESMÍRU, které se vztahuje na učení o času a trvání světa Brahmy. Je to učení o cykličnosti přerozování všeho a poučení o elementech a přírodních dějích.
zde...Tatvické hodiny.....


....NEBESKÝ KALENDÁŘ KE STAŽENÍ.....TATVY - nastavte - od "východu-1.AKÁŠA - vaše místo pobytu...!!!


Vše, co bylo stvořeno, jak makrokosmos, tak i mikrokosmos, tedy velký a malý svět, se vytvářelo působením živlů. Celý vesmír se rovná hodinovému stroji s kolečky do sebe zapadajícími a vzájemně na sobě závislými. I samotný pojem božství, jakožto nejvýše chápatelného bytí, lze rozčlenit v aspekty, odpovídající ostatním živlům.

Nejstarší orientální spisy označují živly jako Tatvy. Naše evropská literatura věnuje těmto Tatvám pozornost jen natolik, že upozorňuje na jejich dobré účinky a varuje před neblahými, tj. uvádí, co je záhodno konat za vlády Tatev nám příznivých a čeho se máme nutně vyvarovat při proudění Tatev nám nepříznivých. O správnosti této skutečnosti nelze nijak pochybovat, avšak vše, co bylo dosud uveřejněno, se týká jen nepatrného aspektu všech živlových účinků. Jak lze účinky živlů, tedy Tatev, zjistit pro osobní potřebu, je povětšině uvedeno v astrologických spisech.

 

Pořadí Tatev je dle indického přiřazení následující:

Akáša-princip éteru

Tejas-princip ohně

Vaju-princip vzduchu

Apas-princip vody

Prithivi-princip země


Indická nauka praví, že čtyři hrubší Tatvy vznikly z Tatvy páté, tedy z akášického principu. Akáša je tudíž princip příčiny a můžeme ji pokládat za sílu pátou, za tak zvanou kvintesenci.

Každý, bez rozdílu, ať chemik či lékař, magnetizér, okultista, mág, mystik, kabalista anebo jogín může z tohoto poznání čerpat a vyzkoušet i praktický užitek.

 

Princip OHNĚ

 

Akáša neboli princip éteru je příčinou vzniku živlů. Za první živel, který dle orientálních spisů vzešel z akáši, musíme považovat Tejas, to jest princip ohně. Tento živel, právě tak jako všechny ostatní živly, nepůsobí jen na naší hrubohmotné úrovni, nýbrž projevuje se ve všem, co bylo stvořeno. Základními vlastnostmi ohnivého principu jsou: horko a expanze. Oheň a světlo vládlo proto na počátku všeho stvořeného. Také bible na to poukazuje a vyjadřuje to slovy: „Fiat lux-budiž světlo“. Základem světla je samozřejmě oheň. Každý živel a tudíž i ohnivý, má dvě polarity a to aktivní a pasivní polaritu, to jest plus a minus. Plus je vždy ono budovatelské, tvořivé a plodivé, zatím co minus je pravým opakem toho a je rozkladné, ničivé. Musíme mít na zřeteli vždy dvě základní vlastnosti každého živlu. Všechna náboženství všech dob připisovala aktivní stránce živlů vše dobré a pasivní stránce vše zlé. Po pravdě řečeno nemůžeme mluvit ani o dobru ani o zlu, tyto pojmy vzešly jen z lidského chápání. V Univerzu není ani dobra ani zla, neboť vše bylo stvořeno na základě neměnitelných zákonů, v nichž se nejlépe zrcadlí božský princip a jedině znalost těchto zákonů nám dává možnost přibližovat se Bohu. Abychom si rozpínavou vlastnost (expanzi) ohně mohli lépe představit, nazveme ji elektrickým fluidem. Pod tímto názvem není míněna jen hrubohmotná elektřina. Živlový princip ohně je činný a skryt ve všem, co bylo v celém Univerzu stvořeno, počínaje od nejmenšího zrnéčka písku až do nejvyššího viditelného a neviditelného.

 

Princip VODY

 

I tento živel vzešel právě tak jako živel ohně z akáši, tedy z éterického principu. V porovnání s ohněm má však živel vody zcela opačné vlastnosti. Základními vlastnostmi jsou chlad a stahování. I zde se jedná o dva póly. Aktivní je životodárný, vyživující a udržující; negativní pól je tentýž, jako u ohně, rozkladný a ničivý. Jelikož základní vlastností tohoto živlu je stahování, vyšlo z něho fluidum magnetické. Oheň a voda působí ve všem. Dle zákona o stvoření by ohnivý princip nemohl sám o sobě obstát, kdyby v něm nebylo protipólu, tj. principu vodního. Tyto dva živly, oheň a voda, jsou základními živly, jimiž bylo vše stvořeno. Proto musíme ve všem vidět dva hlavní živly a kromě toho fluidum elektrické a magnetické, jako protichůdné polarity.

 

Princip VZDUCHU

 

Jako další vzešel z akáši živel vzduchu. Zasvěcenci ho nepovažují za skutečný princip, nýbrž ho mají za zprostředkovatele mezi ohnivým a vodním principem, takže živel vzduchu udržuje takřka jako médium neutrální rovnováhu mezi aktivním a pasivním působením vody a ohně. Střídavým působením aktivního a pasivního živlu ohně a vody byl všechen stvořený život uveden v pohyb. Vzdušný princip přijal v úloze zprostředkovatele od ohně vlastnost sucha a odvody vlastnost vlhka. Bez obou těchto vlastností by život nebyl myslitelný. Tyto dvě vlastnosti propůjčují principu vzduchu rovněž dvě polarity. V positivním působení je to životodárná polarita a v negativním ničivá. U jmenovaných živlů nejde o obvyklý oheň, vodu a vzduch, což jsou vlastně jen aspekty hrubohmotné úrovně, nýbrž že se jedná výhradně o univerzální vlastnosti živlů.

 

Princip ZEMĚ

 

O principu vzduchu bylo řečeno, že není samostatným živlem a toto tvrzení platí též o živlu země. To znamená, že střídavým působením oněch tří jmenovaných živlů povstal poslední živel - živel zemní, který svou specifickou vlastností, tj. ztuhnutím, zahrnuje v sobě všechny tři principy. Právě tato vlastnost dala oněm třem předešlým živlům konkrétní formu. Zároveň však omezila jejich působení, následkem čehož povstaly: prostorovost, míra, váha a čas. Vzájemné působení prvých tří živlů se stalo působením čtvrtého - zemního živlu-čtyřpólovým, takže můžeme zemní princip nazvat čtyřpólovým magnetem. Fluidum v polaritě zemního živlu je elektromagnetické. Protože ve čtvrtém, tedy zemním živlu, jsou činné všechny živly, můžeme si všechen stvořený život vysvětlit. Uskutečněním tohoto živlu povstalo ono FIAT tj. „BUDIŽ“. Živly v různých úrovních a říších, jako např. v říši rostlinné, zvířeny a člověka.

 

SVĚTLO

 

Základem světla je princip ohně. Bez ohně by světlo nebylo nikdy vzniklo. Je tudíž světlo aspektem ohně. Každý ohnivý živel můžeme přeměnit ve světlo a obráceně. Proto zahrnuje světlo všechny specifické vlastnosti. Je zářivé, pronikavé, rozpínavé.

 

TEMNOTA

 

Opakem světla je temnota, která povstala z vodního principu. Temnota má opačné specifické vlastnosti světla. Bez temnoty by světlo bylo nejen nemyslitelné, ale nebylo by vůbec. Světlo a temnota vznikly ze střídavé hry dvou principů a to ohně a vody. Světlo má tudíž ve svém působení pozitivní vlastnosti a temnota negativní. Tuto střídavou hru musíme vidět ve všem.

 

AKÁŠA neboli princip ÉTERU

 

Živly vzešly z akášického principu. Je tudíž akášický princip to nejvyšší, nejmocnější, nepředstavitelné; je prabytím, prapříčinou všech věcí a všeho stvořeného, krátce řečeno: je sférou příčin. Následkem toho je akáša je také bez času a prostoru. Je to ono nestvořené, nepochopitelné, nedefinovatelné. Náboženství pro ni určila slovo Bůh. Je pátou silou, prasilou, která vše stvořila a která udržuje vše v rovnováze. Je počátkem a čistotou všech myšlenek a idejí, je světem příčin, v němž se vše stvořené udržuje, od nejvyšších sfér počínaje až dolů k nejnižší. Je kvintesencí alchymistů. Je VŠÍM ve VŠEM. KARMA, zákon PŘÍČINY a ÚČINKU. Neměnitelným zákonem, jehož aspekt musíme spatřovat jedině v akášickém principu, je zákon o příčině a účinku. Každá příčina vyvolává příslušný účinek. Tento zákon platí ve všem za nejvznešenější a nejvyšší. Karma není tedy jen zákon pro naše dobré činy a skutky, jak namnoze mylně učí orientální filozofie, nýbrž jak je z toho patrno, má daleko hlubší význam. Instinktivně věří člověk v to, že vše dobré musí mít za následek jen dobré ovoce a vše zlé pravý opak, neboli jak lidové rčení praví „Jak kdo zasil, tak sklidí“. Tento nezvratný zákon musí každý znát a respektovat. Zákonu o příčině a účinku podléhají i živlové principy. Také zákon evoluční, tj. vývojový podléhá rovněž zákonu o příčině a účinku. Vývoj je tudíž aspektem karmického zákona.Tatvy jsou jemné, ve světovém Nekonečnu proudící síly. Rozeznáváme jich 5 a vystřídají se během dvou hodin. To znamená, že trvání jedné je 24 minut a že po dvou hodinách se tatvy znovu opakují. Jejich pořadí je: Akaša - Vayu - Tadžas - Prithivi - Apas. Každá má svoji barvu, tvar a jiné vlastnosti .

O jejich skutečnosti se může každý snadno přesvědčit. Důkazy: V poněkud zatemnělé místnosti zavřeme oči a pozorujeme, jak tma nabývá různých barev. Tyto barvy se pomalu ustálí a převládne barva - Tatva, jež právě vládne. Nebo: Nastavíme před sebe chladné zrcadlo, aby na ně dopadl náš dech z nosu. Zamlžení na skle bude mít některý z těchto tvarů: Obrazec se čtyřmi úhly (PRITHIVI), tvar půlměsíce (APAS), tvar trojhranný (TEDŽAS), tvar oválný (WAYU) anebo tvar ucha (AKAŠA). Nebo: Dáme se do kapsy 5 barevných kuliček, podle barev Tatev, zavřeme oči a po uvážení vytáhneme jednu kuličku. Její barva bude zpravidla odpovídat barvě právě vládnoucí Tatvy.AKÁŠA

Vlastnosti

Barva - černá
Chuť - hořká. Jídla v její vládě chutnají hořce.
Povaha - studená
Princip - éther
Světová strana - východ
Smysl - chuť

Ve vládě její zostří se sluch, lépe slyšíme.

Akáša je tatvou mlčení. Počíná každého dne jako první, okamžikem východu slunce. Člověku je velmi nepříznivá, přináší ztráty a smrt. Brání něco obsaditi, obrana, odpor, bázeň, stud, hanba, zapomnětlivost jí přináleží. Akáša podléhá vlivu Saturnovu. Exoterní astrologie nás učí, že Saturn jest vykonavatelem karmických zákonů, proti nimž nepomáhá účinek všepodnikajícího, věčného, spravedlivého zákona. Akáša reprezentuje zpětný návrat v původní stav. Z ní se rozvětvují ostatní tatvické principy aby způsobily pohyb a život a aby s ní opět splynuly. V ní nastává ztráta životní podstaty a smrt, proto jest nepřátelská všemu zrození. Když Akáša proudí, nemáme úplně ničeho předsevzíti, ani konati. Nejlepší zničené naděje mají svoje smutné příčiny předsevzetím a Akáše. Ovšem moderní doby vyžadují vzhledem k existenci ve všem spěchu, nutno-li tedy pracovati, buďme aspoň v době té opatrní. Největší chyby přicházejí během její vlády, neboť Akáša je tatvou ničení.

Léky - v hodině její podáváme na rány i mast barvy černé.

Jídla - v Akáše nemá se nikdy jísti.

Matky - nekojte v této době tatvy nikdy svých dítek, chcete-li svým dítkám zachovati zdraví.

Početí - velmi nepříznivý stav pro početí, jak pro matku tak pro dítko. V této tatvě se stane početí málo, neboť sexuální žádosti v této tatvě není.

Zrození - děti zrozené v této tatvě přinášejí si náklonnost k smrti. Zmírají v nejútlejším dětství.

Manželství, zasnoubení - střežme se v této tatvě uzavírati, jistě nastane brzký rozchod, nebo rozvod, nebo končívá uzavření sňatku v této době, obyčejně katastrofou rodinnou. Přátelství uzavřené v Akáše, bývají též plny smutku a brzy se končí. Umělecké práce, studie, práce duchovní nepočínejme nikdy v Akáše, neboť výsledek vy nás nikdy neuspokojil.

Modlitby - doporučují se jen takové, které jsou chvalozpěvem. Nesmí nikdy žádné prosby obsahovat.

Zábavy - počínají-li se v této tatvě, nemají úspěchu. Též při soukromých zábavách poznáme všichni lehce přítomnost Akáši. Dříve veselá nálada mizí a marně se namáhají tuto obnovit. Teprve, když Akáša mizí, změní se tato situace, ač následující Vaya nedává též záruku šťastné a příjemné zábavy. Vliv Akáši zesiluje se v sobotu, zvláště v planetárních hodinách Saturnových.


WAYU

Vlastnosti:

Barva - zelená až modrá.
Chuť - kyselá, jíme rádi kyselá jídla.
Povaha - studená.
Světová strana - severní.
Princip - vzduch.
Vliv - Venuše.

Dech - vlevo (dech měsíční), zesiluje její vliv. Změna místa, chůze, čich, nadýmání náleží Vayu - jest člověku celkem nepříznivá. Jest první manifestací života a pohybu kupředu, je tatvou vzruchu, větru, letu a chůze. Ve vayu se má jednati o věcech, které mají míti jen přechodný účinek. Lidé duchovně vyspělejší při vibraci její mluví obyčejně o cestách, plavbě, dostizích, o smrti, zločinech a podobně. Lidé méně dokonalí baví se řečí neslušnou a pomluvami. Ve Vayu vznikají lži, nadávky, podvody, lsti, závist, nenávist, lakomství. Vayu je tatvou sebevrahů, zločinné případy berou v ní svůj původ. Dejme pozor na své vlastnictví, když Vayu vibruje. Darebové osnují v ní své plány. Též podvody v obchodech, předražování zboží, nesolidnost obchodní a podobně jí přináleží. Bezcitní vrahové jí podléhají.

Sňatky, zasnoubení - v této tatvě neuzavírejme. Nemají nikdy dobrých výsledků a netrvají dlouho.

Nemoci - ve Vayu povstávají obyčejně mrtvice, ochromení, nachlazení.

Sebevraždy - vznikají v této tatvě. Zoufalci snáší život svůj až ke chvíli vibrace Vayu, nastoupením její doby pak jej ukončí.

Cestování - Jsme-li však již na cestě unaveni, vzbuďme v sobě tuto tatvu a únava ihned zmizí. Vystupujme na kopce za její vlády.

Nákupy - Ve Vayu nemáme činit žádné, nemáme-li utrpěti ztráty.

Dělnictvo, sluhy, služebnice - nepřijímejme nikdy ve vayu, vzájemný poměr nebude nikdy sympatický a bez pomluv. Též nastoupení do nových zaměstnání je neprospěšné.

Děti - počaté nebo narozené v této tatvě jsou málokdy šťastné. Početí přináší většinou potraty. Zdravotní stav zrozených ve Vayu je zvlášť nervově špatný.

Koupání - ve Vayu dostavuje se do organizmu pocit chladu, není tudíž radno se koupati, chceme-li se vyvarovati nachlazení.

Duchovní práce - počátky prací svých možno předsevzíti. Zasvěcenci mohou ve vládě Vayu prováděti meditace, nebo choditi po vodě.

Vliv Vayu zesiluje se ve vládě Merkura a Saturna, to je ve středu a v sobotu, více ještě v hodinách Merkura a Saturna.


TEJAS

Vlastnosti

Barva - červená
Chuť - ostrá, rádi pojídáme ostře chutnající pokrmy (kořeněné, paprikované)
Přirozenost - horká, pociťujeme při vibraci její zvýšené tělesné teplo
Světová strana - jih
Princip - světlo, oheň

Dech - vpravo. dýcháme-li vpravo dechem slunečním, zesilujeme její moc a usnadňujeme provádění našich přání, zvláště každou neděli a úterý v planetární hodině Saturnu a Marsu.

Hlad, žízeň, spánek, světlo přináležejí Tejas.

Lidé slabí - nemají však nikdy v této tatvě jísti. Tejas je tatvou tělesného vývinu. Přinášejí s sebou také plamenné, nadšené a ohnivé jednání...

Jest tatvou vzrušení a hněvu. Přináleží jí volnost a práce. Při vládě její zrak náš jest ostřejší. Jsme-li vycvičeni, dá nám vibrace Tejas energii k prodikci naší síly. U člověka neduchovního vzbuzuje zlost, hněv, žárlivost. Proto všední neduchovní člověk má se jí chrániti, protože vzbuzuje hádky, války, souboje, spory vznikají v její vládě. Jest tatovu bytí a tvoření, jest působící silou pro tvary a jejich udržování. Jest tatvou svobody, zdatnosti a práce.

Cestování - cestujeme-li, chraňme se úrazu a nepříjemností. Neštěstí železniční, ohně i výbuchy v této tatvě vzniklé, nabývají velkých rozměrů.

Obchody velké - vznikají a daří se v její vládě, zvláště obchody se železem.

Koupání - kdo se v Tejas koupe ve studené vodě, nikdy se nenachladí.

Tělnatost - jsme-li tělnatí, následkem čehož trpí i srdce, hrozí-li nám nebezpečí mrtvice, ztučnění srdce, používejme pokrmy výhradně v této tatvě, čímž docílíme bez všelikých lékařských kůr, cest tělocviku a podobně, určitě úplné změny v organizmu, tělo změní se ve štíhlejší.

Nemoci - špatná činnost organizmu, horečky, chvění vznikají v Teas. (Též ve Vayu). Horečky a nemoci různých zápalů v této tatvě povstávají, bývají nebezpečné a končívají obyčejně katastrofou. Všecky tyto nemoci nutno léčit když proudí Apas.

Manželství - zasnoubení uzavřené v Teas, přinese vždy trochu domácích mrzutostí a nedorozumění.

Početí - v této tatvě jsou pro matku nepříznivá. Přinášejí během jejího stavu těžkosti.

Vdechněme v této tatvě vzduch plnou silou, když jest dech sluneční (pravou nosní dírkou), zadržme v plicích tak dlouho, pokud vydržíme a vydechněme prudce levou nosní dírkou (pravou zadržíme palcem). Opakujeme to často a omládneme a rozmnožíme tělesný oheň. Cvičení tato jako v Prithivi s rozdílem, že jsem obráceni k jihu, hlavně když dýcháme dechem slunečním (vpravo). Avšak při cvičení necháme všude, kde se mluví o květech převládati barvu červenou.


PRITHIVI

Vlastnosti

Barva - žlutá
Cit - pociťujeme v její vládě na věci sladké.
Povaha - pociťujeme v její vládě vnitřní mírné teplo.
Princip - země.
Světová strana - Západ; konáme-li co ve vládě její, provádíme-li cvičení, dechy, buďme obráceni na stranu západní.
Smysl - čich, ve vládě její se valně zvyšuje, vycvičenci pociťují sladkou jemnou vůni jako u žlutých růží čajovek (rosa thea).
Tělo lidské - Prithivi přináleží: kosti, svaly, kůže, vlasy, žíly, břicho a cévy. Onemocnění těchto částí se nejlépe léčí v této tatvě.

Dech vpravo - dýcháme-li právě dechem slunečním, zesilujeme její moc a usnadňujeme provádění našich přání. Zvláště každý čtvrtek v hodinu Jupitera a nejvíce od 21.července do 21.srpna, kdy stojí slunce ve znamení Lva.

Prithivi jest tatva radostného života, přátelství, lidskosti, spravedlnosti, veselosti, smíchu, vzrůstu, výsledku a universální lásky. (Vlastnosti tyto přínáležejí též tatvě Apas, která po Prithivi vládne).

Ti, kteří se svým životem uměli povznést k dokonalejšímu životu, pociťují ve svém nitru zvláštní lásku k přírodě a ke všemu tvorstvu. Stává se , že nitrem zachvívá zvláštní pocit blaha, který si neumíme vysvětlit.

Pořekadlo "žíti a druhé nechat žíti" uplatňuje se v této tatvě nejvíce. Velmi zřídka zlé činy, zlé jednání přicházejí v této tatvě. Co v Prithivi se počíná, bude trvalé a šťastné a člověku vždy příznivé. Prithivi jest tatvou zákonů a spravedlnosti, proto soudce v této tatvě rozhodující, soudí nejspravedlivěji.

Hledáš-li pro své spravedlivé záležitosti, jednej o nich v Prithivi. Prithivi prosta jest vší bázně, úzkosti i utrpení všeho druhu. Méně jemnější formy této tatvy jeví se méně duchovně prohloubeným jako požitkářství v jídlech, žádosti ve vezdejším životě po radostech a touha po dosažení blaha.Vzdor tomu vliv Prithivi i na tyto lidi je mocný a stěží najdeme mezi nimi sobce. Prithivi jest tatva lásky rodinné, tedy vzájemné mezi dítkami a manželi.

Zdraví - kdo vliv Prithivi ve svém životě uplatňuje, bude se cítit vždy zdravějším a spokojenějším

Léky - užíváme-li je ve vládě Prithivi, zesilujeme účinek léčiv a měli bychom se výhradně při podávání našich léků řídit našimi "hodinami".

Jídla - Když Prithivi vládne, budeme vždy nejspíše pociťovati chuť k jídlu. Chuť na sladká jídla a ovoce jsou příznakem její vlády. Jste-li slabí (hubení) jistě požíváte svých pokrmů v tatvě, jíž třeba osudem podléháte. (např. TEJAS - tatvě) Pak nikdy nebudete dobře vypadati, a i kdybyste brali sílící a zvláště vyživovací prostředky, vše jest marné. Marně naše dámy kupují bezcenné prostředky k nabytí oblých tvarů. Pokud nezmění svoji životosprávu a nepodřídí ji době tatev. Abychom nabyli vzezření omládlého, zdravého, aby se tvary našeho těla staly plnými, jest třeba, abychom požívali pokrmů výhradně jen, když naše hodiny ukazují, že vládne Prithivi. Účinek bude pro každého překvapující a odpadnou značná vydání za bezcenné a mnohdy i zdraví škodlivé preparáty.

V nedostatku potravin - kdy jsme nuceni přijímati pro výživu organismu méně potravin, získáme požíváním pokrmů v době vládnoucí Prithivi, že výživné látky jsou ústroji zažívacími lépe spotřebovány, kdežto příjímáním potravy v době nepříznivé (např. Tejas - tatva) přichází mnoho výživných látek nazmar. Přijmeme tudíž vždy pokrmy v Prithivi podle hodin a brzy zrůžoví naše tváře.

Matky - budou kojiti své dítky výhradně v této tatvě a poznají, že různé žaludeční katary novorozeňátek i odrostlejších úplně zmizí, tvářičky dětí zbuclatí a zrůžoví. Dávejme tudíž dítkám pokrmy v době, kdy naše hodiny ukazují vládu Prithivi - zaradujeme se nad výsledkem. Přestávky ve školách, kdy dítky požívají s sebou přinesené pokrmy, měly by se stanoviti na dobu, kdy vládne Prithivi.

Nemocní - Když hodiny naše ukazují vládu Prithivi, pocítí nemocní v této chvíli určité ulehčení, zvláště ti, kteří jsou ovládáni tatvou Akaša a Vayu. Nemoci, které vzniknou v Prithivi, nebudou míti dlouhého trvání. - Kůru léčebnou máme používati v Prithivi. Při kataru žaludku, kdy nemocní nemohou snésti pokrmů a zvrací - jídla podáváme výhradně v Prithivi a poznáme opravdové a jisté zlepšení.

Manželství - zasnoubení v Prithivi uzavřená, jsou po většině šťastná.

Láska a přátelství - v Prithivi jsou trvalé. Děti počaté i zrozené v Prithivi jsou dobrých mravů, milují své rodiče a přizpůsobují život svůj jejich přání. Také život budou mít blažený a šťastný.

Umělci - nechť počínají své práce, když hodiny naše ukazují vládu Prithivi.

Lidé věřící - ať vykonávají své modlitby v Prithivi, neboť Prithivi jest tatvou zbožnosti.

Modlitby - v této tatvě pronášené přinášejí podivuhodné posílení volajícímu.

Meditace - rozjímání o dobrých vlastnostech Prithivi děje se vdechnutím, jež nutno, když jest Pingala (dech sluneční), zadržeti dlouho v plicích, tu nabudeme stálosti a přemáháme lehce nehody. Zbavíme se nemoci a nabudeme tělesné lehkosti.

Budeme - li všechny naše úkony, jimiž je Prithivi příznivá, konati ve chvíli, kdy podle našich hodin vládne, docílíme jistě zdaru a výsledků překvapujících, aniž nutno znáti a říditi se celým poučením v různých kapitolách uvedeným a známým pouze okultistům. Výsledku docílíme jedině proto, že žijeme a konáme vše v harmonii s dechem přírody. Obtíží není žádných, poněvadž postavením hodin při východu slunce (východ uveden v kalendáriu), jeví se nám pro celý den i noc hodiny i minuty, ve kterých ta či ona tatva vládne. Ti, kteří čerpati budou z našich úvah a poučení v dalších kapitolách, kteří poznají vliv myšlenek na náš život, kteří dovedou se soustřediti, kteří znají Pránu, Sluneční a Měsíční dech, mohou svou vůlí a soustředěním účinek každé tatvy valně zvýšiti a mnohé nepříznivé stavy svého života i svého těla rychle měniti, budou - li souladnými (harmonickými) cviky účinkům tatev pomáhati. Jest to asi tak, jako když zahradník pouze čeká na déšť, který květinám dá vláhu, nebo když denně sám se namáhá a zalévá. Jistě v případě druhém květiny budou bujnější k větší radosti pěstitele.

CVIČENÍ

Žádáme-li o vyplnění některého našeho přání naznačeného ve vlastnostech Prithivi, tedy zdraví, potřeb k životu vezdejšímu, lásky, zlepšení zdravotního stavu našich bližních, jakož i všeho, co souhlasí se zákony dobra, usedneme, když naše hodiny ukazují Prithivi, obličejem k západu, v pozici po orientálsku (jak užívají Turci) a vdechujeme a zadržujeme a vydechujeme, přitom se však soustředíme s plnou vírou při vdechu na naše přání, na to vdechnutý vzduch prosycený Pránou a tatvickými vlnami Prithivi, jemně vnutíme do slunečního pletiva (slun. pletivo u žaludeční jamky pod hrudním košem). Přitom se břicho vtáhne mírně do sebe, odtud myšlenkově Pránu neseme směrem k mozku, kde jako ve výru necháme kroužiti na okamžik hlavou, přičemž máme pocit, že naše přání se uskutečňuje načež vydechneme. Přitom musíme být úplně přesvědčeni, že naše přání musí býti vyplněno. Dýcháme-li právě pravým otvorem nosním tedy dechem slunečním soustřeďme se na naše přání způsobem rozkazovacím, že o to co si přejeme a co jest v souladu s Prithivi, jak je vpředu naznačeno státi se musí a budeme překvapeni výsledkem. Zvláště budeme-li vytrvalí.

Nervóza - léčí se nejlépe v Prithivi. Ulehneme pohodlně na znak na pohovku, nebo na zem, ruce položíme vedle sebe. Necháme ochabnouti naše údy tak, že musíme mít pocit bezvládnosti takže nemožno nám ani údem hnouti. Hleďme celou svojí vůlí na nic nemysleti. Asi po 5 min. Povolíme myšlenkám, údy však necháme ochablé a dýchati budeme rytmicky přičemž se soustředíme na Pránu, kterou vdechujeme, kterak naplňuje celé naše nitro, proniká z vnitra až k povrchu kůže, (dostaví se pocit jakoby nám po kůži lezli mravenci). Asi po 5 min koncentrujeme své myšlenky na pocit, jako bychom se nacházeli v koupeli prosycené paprsky Prithivi a Prány, načež cítíme se osvěženi, zdravými. Potom můžeme svaly svoje opět napnouti.


APAS

Vlastnosti

Barva - bílá až šedá
Chuť - stahující, pociťujeme ve vládě její různé chutě po pokrmech labužnických
Povaha - studená
Princip - voda, vyvíjí pocit jako bychom byli ve vodě
Světová strana - východ
Smysl - chuť
Tělo - lidské - přináležejí tuk, sliny, moč, sémě muže, zárodek ženy. Onemocnění těchto nutno léčit v Apas tatvě (též rány na nohou).

Dech - vlevo. Cvičení konejme, když je dech měsíční "Ida", zvláště v pondělí a pátek v planetární hodině Měsíce nebo Venuše.

V Apas mají se projednávati věci, které mají krátkého trvání.

Jest však naděje na výsledek, zvláště pak dobrých dílech. Apas duchovně výše postavených pomáhá k sebepoznání, jest tatvou bohatství a blahobytu.

Déšť - ukáží-li se v této tatvě mraky na východní obloze, jistě dostaví se déšť dlouhotrvající. Též sněžení jí podléhá.

Cestování - veškeré cesty, plavby po vodě máme počínati v Apas. Účely, kvůli nimž cesty konáme, se zdaří.

Peníze, losy, hry, sázení, obchody - peníze ukládáme, losy kupujeme, jen svému nitru, budeme míti ještě zdar ve hře. Spekulace provádějme výhradně v Apas. Předsevzetí vykonávané v této tatvě vždy se zdaří a peníze se hromadí a zůstávají.

Oděv, obuv - kupujeme v Apas, zvláště za vlád Měsíce, stojí-li měsíc ve znamení Štíra, Vah nebo Lva, při obuvi,když jest Měsíc ve znamení Kozoroha, Vodnáře.

Zábavy - začínejme v Apas, neboť tato jest tatvou tance, radosti, veselosti, hry, blaženosti a bujnosti, vládne radostmi světa. Pitky v Apas začaté, končí obvykle obžerstvím.

Nemocní horečkami - kdo cvičením docílí, aby v horečkách zavedl Apas do svého organismu, a tuto tatvu podržel, brzy se uzdraví. Děti počaté a narozené v této tatvě budou míti šťastný a blažený život. Početí však nemá nastati v době, kdy připadá na planetární hodinu Saturnovu, nebo stojí-li Měsíc ve znamení Štíra (hlavně v sobotu) Děti narozené v Apas jsou schopnější pro vlastní vývin. (Lidé počatí nebo zrození v Apas jsou většinou boháči).

Láska sexuální - Aúas jest tatvou sexuelní, ovládá početí a tělo ženy. Matka, která v této tatvě oplodní, nemá těžkosti v těhotenství a lehce porodí.

Umělci - Apas dává intuice a pomáhá uměleckým tvorbám, vynálezům, vyvíjí smysl pro krásu a umění.

Tatvy vzniklé o Tejas tatvě mají v Apas svého odpůrce. Tak bouře, stávky, v Apas vzniklé nebudou míti dlouhého trvání. Oheň nenabude značnějších rozměrů, ani v bouřích škod nezpůsobí. Blesk v Apas zřídka uhodí.

Duchovně méně vyvinutí bývají sobci a požitkáři, labužníci, (proto jest chuť v této tatvě na jídlo dráždící sliznici).

Při cvičení vdechujeme levou nosní dírkou (dech měsíční) zadržíme dech v plicích a zvolna vydechujeme; zbavíme se utrpení. Cvičení konáme v této tatvě jako v Prithivi, posazení obličejem k východu, hlavně když dýcháme levým nosním otvorem. Necháme všude, kde se mluví o květech převládati barvu bílou.